Le tournoi Toyota EZPELETA 2017 pour LAMBERT MIGUELTORENA. Ils s’imposent après une très belle finale sur le score de 40-35

LAMBERT - MIGUELTORENA

40

ELGART - PALOMES

35